Handelsbetingelser

OQ ApS
Birkedommervej 29 – 3. Sal
2400 København NV.
Danmark

Tel. 71 990 900 – kundeservice@oq.dk • www.oq.dk

Handelsbetingelser/standardvilkår gældende pr. 24. januar 2024 for Call Tracking ved OQ ApS, herefter benævnt OQ og CookieAutomation ApS herefter benævnt Cookieautomation.

Gå til CookieAutomation ApS handelsbetingelserHandelsbetingelser for Call Tracking for OQ ApS

Anvendelse af Call Tracking produkt

Disse handelsbetingelser anvendes i alle forhold mellem OQ og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. OQ leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder virksomheder, offentlige myndigheder, foreninger og sammenslutninger mv., men ikke til forbrugere.

Information og markedsføring

Kunden vil modtage nyhedsbreve via e-mail, som indeholder information om aktuelle tilbud, nye produkter, nye services, nye standard betingelser og vilkår, varslinger om vedligeholdelse med mere.

Ydelsen

Telefon-opkaldssporing bruges til at spore antallet af telefonopkald genereret af annoncekampagner.

Opkaldssporing er helt simpelt sporing af telefonopkald til en virksomhed, betegnet ”opkaldssporing”.
Det er de telefonopkald, der sker via opkald fra virksomheden hjemmeside.

Opkaldssporing bygger på, at den besøgende får tildelt et unikt telefonnummer på hjemmeside, i stedet for virksomheden normale hovednummer.

Den besøgende ringer op og opkaldet viderestilles til virksomheden hovednummer, samtidig bliver opkaldet registreret i opkaldssystemet og Google Analytics og med udførlig detajler f.eks Søgeord, Kilde, Indgående telefonnummer, Dato, Tidspunkt, Svartid, Varighed, Opkaldssporings-nummer.

Disse informationer kan bruges til at overvåge og optimerer annoncering.

Benyttelse af ydelsen

Betingelserne omfatter ydelsen “telefon-opkaldssporing” (call tracking) i henhold til godkendte aftale.
Kunden har ikke eneret på at anvende ydelsen telefon-opkaldssporing.
Telefon-opkaldssporing er et standard system og kan ikke grundlæggende tilrettes efter kundens ønske.

Hvad er inkluderet i tjenesten: OQ’s service indeholder sporingsnumre til brug ved sporing af opkald. Sporingsnumre omdirigeres til et eksisterende fastnetnummer, via et “script”, som OQ leverer og kunden implementerer på kundens hjemmeside. Sporingsnumre bruges til at oprette sporingsrapporter, der beskriver, hvilke opkald der kom ind til hvert nummer, der spores, herunder nummer, der kaldes, oprindelsesnummer og dato og klokkeslæt for opkald. Sporing-rapport stilles til rådighed for Kunden. OQ kan til enhver tid tilføje eller fjerne funktioner i denne tjeneste.

Ejerskab af sporingsnumre

Sporingsnumre, der er tildelt Kunden til brug på kundens konto, udlejes til kunden med henblik på denne aftale, men forbliver OQ’s ejendom ved udløbet af Servicetiden.

Support

Vederlagsfri telefon eller e-mail kundeservice i opstarten og i rimeligt omfang.

Aftalens indgåelse

Aftalen mellem parterne indgås online.
Godkendelse fra kunden sker via e-mailkorrespondance.

Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR nummer samt e-mail adresse.

Ydelsens varighed fremgår af, den af kunden, godkendte aftale og disse handelsbetingelser. Aftalen træder i kraft på den dato, hvor aftalen er indgået, og fortsætter til den opsiges med et opsigelsesvarsel som fremgår i aftalen.

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Hvis en aftale opsiges, medfører dette at Kunden ikke kan benytte ydelsen.

Implementering af script

Kunden selv, eller kundens hjemmeside-medarbejder, implementerer det leverede script på kundens hjemmeside efter anvisning fra OQ, således at sporingsnumre, tildelt af OQ, omdirigeres til kundens eksisterende fastnetnummer.
Ønskes hjælp til implementering af script, kan kunden tilkøbe hjælp til implementering af script til opkaldssporing på kundens hjemmeside.

Hvis kunden ønsker hjælp til implementering af telefonsporings-script foretaget af OQ, skal kunden sørge for at OQ gøres til administrator på kundens hjemmeside, senest 2 dage fra aftalens indgåelse og indtil at arbejdet i den indgåede aftale kan implementeres i kundens hjemmeside.

OQ har den fulde ret til at fakturere kunden samme dag som aftalen indgås med 8 dages betaling, selvom kunden ikke har gjort OQ til administrator af deres hjemmeside.  Har kunden ikke gjort OQ til administrator af kundens hjemmeside senest 8 dage fra indgåelse af aftalen faktureres et ekstra gebyr på 995 Kr. ex. moms.
 Ved bestilling af implementering telefon-opkaldssporing, giver kunden sin fulde accept til at implementere telefonsporings-script på kundens hjemmeside.

OQ forbeholder sig ret til at frasige sig en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret eller krediteret et passende beløb af allerede fakturerede beløb.

Betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms, ændringer i udgifter som valutakurser, forsikringer, indkøbspriser, nettoprisindekset gør det muligt for OQ at ændre priserne således at OQ stille uændret.

OQ varsler eventuelle væsentlige ændringer af priser og vilkår på skrift (post, email eller faktura) med en måneds varsel.

Den totale ydelse betales ratevis i aftaleperioden.
Første rate vil blive opkrævet den dag, kunden indgår aftale med OQ.
Periode for ratebetaling fremgår af den godkendte aftale.
Ratebetaling falder enten månedsvis, kvartalsvis, årligt eller flerårlig.

Alle OQs ydelser betales med elektronisk betalingskort. Det er en forudsætning for aftalen at kunden har et gyldigt kreditkort (Visa/Dankort,) i hele aftaleperiodens varighed. Da ydelsen udelukkende udbydes digitalt til erhvervsdrivende og virksomheder, tilbydes der ikke refundering eller 14 dages fortrydelsesret.

Faktura for betaling bliver fremsendt på email.

Købsforløb

Kunden modtager en email med aftalte ordre.
Ordren indeholder ordrenummer og en entydig beskrivelse af varer/tjenesteydelser samt prisen.

Kunden godkender ordre ved klik på knappen “Godkend” i email. (kunden modtager email med bekræftelse på godkendelse af ordre.)
Kunden bliver samtidig sendt over til betalingsvindue hos på internettet, der indeholder:
Ordrenummer (fastlåst)
Totalbeløbet inkl. alle omkostninger (fastlåst)
Forretningens navn
Kunden skal aktivt acceptere handelsbetingelserne via et flueben.
Ved klik på betalingsknap “Gå til betaling” åbnes betalingstransaktionen i et vindue hos DIBS Payment Services A/S, hvor kunden indtaster sine kortoplysninger og godkender betalingen.

Kundens betalingskortoplysninger registreres og opbevares af en tredjepart, der er godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI).

Kunden vil nu modtage faktura i PDF for køb på email.

Perioder for ratebetaling

OQ trækker så vidt muligt betaling på den første dag i hver periode for ratebetaling. Alle rater for ydelser afregnes forud, desuden afregnes udestående forbrugsydelser bagud for foregående periode. I visse tilfælde vil bagudbetalte forbrugsydelser afregnes mere end en rateperiode forsinket, hvis for eksempel de underliggende informationer ikke er modtaget af OQ i tide til at indgå i en given afregning, en situation der kan forekomme bl.a. ved data der overstiger abonnements data grænsen.  Denne data kan OQ i nogle tilfælde modtage forsinket og derved vil kunden forbrugsdata blive faktureret forsinket.

Når aftalen indgås trækkes første ratebetaling straks, i dette tilfælde vil der afregnes et partielt ratebeløb svarende proportionalt til tilbageværende tid i den i gangværende aftaleperiode.

Ved alle betalinger fremsendes faktura til Kunden via e-mail. Aktuelle og historiske fakturaer kan desuden udleveres af OQ ved at kontakte OQs kundeservice.

Ved manglende indbetaling med betalingskort ved godkendelse af en aftale, forebeholder OQ sig rettet, til at foretage fakturering med 8 dages betaling fra indgåelse godkendelse af aftalen. Kunden er forpligtet til at betale det fuldefakturabeløb, uanset om levering er sket eller ej. Sker dette ikke overgår faktura til retslig inkasso efter dansk gældende lov.
Faktura fremsendes på den e-mail der står på godkendte tilbud.

Såfremt betalingskort er udløbet, spærret eller fejl, vil kunden få tilsendt en email, hvor nyt betalingskort data skal indtastes. Dette skal ske inden 2 dage fra fejlrapportering.
Hvis en transaktion fra Kundens betalingskort stadig ikke kan gennemføres, forbeholder OQ sig ret til at suspendere den berørte ydelse. OQ har desuden ret til at fremsende sagen til inkasso.

Fair use
For forbrugsydelser, kan Kunden også til enhver tid få denne oplyst denne ved kontakt til OQs kundeservice.  OQ har en forbrugsgrænse for udestående forbrugsydelser for hver Kunde. Der er som standard inkluderet forbrugspakke på 200 minutters viderestillet taletid pr. måned, til fastnet telefonnumre eller 50 minutter til mobil telefonnumre, i indgåede standardaftale (3, 12, 24 eller 36 måneder) beregnet pr. påbegyndt minut.

Ved overskridelse af forbrugspakke udløses ekstra 299 DKK pr. forbrugspakke af 200 minutters sporingsopkald til fastnet telefonnumre eller 50 minutter til mobil telefonnumre, inden for en måned. Hvis forbrugsgrænsen overskrides vil OQ automatisk trække en a conto betaling for forbrug svarende til de udestående forbrugsydelser på betalingstidspunktet.

Forbrugsafgifterne (minutafgifterne) beregnes og takseres pr. måned eller ved forbrug op til det faste ratebeløb for perioden. Afregning for forbrug sker særskilt og afregnes bagud.

OQ varsler eventuelle væsentlige ændringer af priser og vilkår på skrift (post, email eller faktura) med en måneds varsel.

Opsigelse

Ved opsigelse slettes alle kundens data og betalingsoplysninger til udgang af en opsigelseperiode.
Aftalen er gældende for den periode, der er anført på godkendt tilbud. Aftalen fortsætter automatisk med samme periode (3, 12, 24 eller 36 måneder) som anført i godkendt tilbud, hvis OQ ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen, skal dette ske pr. mail (opsigelse@oq.dk) eller anbefalet brev senest tre måneder (90 Dage) før udløbet af en aftaleperiode. Eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke. Ved opsigelse bliver ydelsen deaktiveret, da alle systemer er beskyttet af OQs ophavsrettigheder og ingen er kundens ejendom, men OQs. Der kan aldrig ske en overdragelse af disse ophavsrettigheder til tredje mand. Det er ene og alene OQs ejendom.
 Ønsker OQ at lukke/opsige deres produkter, specielle aftaler eller særtjenester, kan OQ opsige aftalen. Forudbetalt beløb vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt. Fra OQ’s side kan aftaler til enhver tid opsiges med 15 dages varsel. På opsigelsesdatoen ophører alle parternes rettigheder og forpligtelser.

Ønsker kunden at opsige aftale med OQ, inddrages alle tilknyttede telefonnumre stillet til rådighed for kunden. De inddragede telefonnumre bliver frigivet til brug for anden kunde. Det er kundens ansvar selv at fjerne/slette telefonsporings-script på egen hjemmeside og evt. telefonnumre knyttet til kampagner i andre medier og materialer.

OQ forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. Dog er OQ berettiget til at udlevere oplysninger om kundens forhold til et af IT-Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af internettet, ifølge Dansk lovgivning.

Oplysningerne fra det statistiske materiale, der indsamles i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Især skal det bemærkes, at på et tidspunkt vil det ikke være, at kunden oplysninger eller data, til tredjemand, således at kunden kan identificeres.

OQ forbeholder sig ret til at bruge kundens oplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og markedføringsøjemed.

OQ er ikke et telefonselskab og tilbyder ikke telekommunikationstjenester. OQ køber telekommunikationstjenester fra tredjeparts teleleverandører og bruger sådanne tjenester til at levere produkter og tjenester til kunden.

OQ henviser til tilgængelige og opdaterede vejledninger vedrørende produkter (OQ.dk/funktionsbeskrivelse) og services fra OQ, samt OQs kundeservice. 
OQ tilbyder ikke FTP-adgang.

OQ ApS er ikke ansvarlig for telefon- eller internetforbindelsesafgifter, skatter eller gebyrer forbundet med kundens egne systemer, der er nødvendige for at få adgang til tjenesten. Eventuelle omkostninger forbundet med at ændre, programmere, konfigurere eller på anden måde forbinde kundens udstyr til at få adgang til tjenesten er kundens ansvar.

Overdreven brug

OQ forbeholder sig ret til at begrænse eller suspendere tjenesten på enhver konto, der bruger tjenesten, hvis opkaldsvolumen væsentligt overskrider den planlagte brug eller tidligere brugsmønstre, eller når der ikke er givet rimelig forudgående meddelelse om kapacitetsbehov. Kunden erkender, at sådanne kontobegrænsninger eller suspensioner kan medføre, at opkald afvises af et hurtigt optaget signal.

Porterede telefonnumer

Kunder kan anmode om sporingsnumre, der ikke er tilgængelige via vores primære service. Disse sporingsnumre kan have oprettelsepris og forskellige månedlige og minutsatser end standardraterne for OQ’s service. Kunden vil blive underrettet om disse forskelle før OQ anskaffer nummeret og kunden skal skriftligt accepterer disse forhold.

OQ kan til enhver tid ændre eller ændre funktionerne og funktionerne i tjenesten kan ændre sig over tid. OQ vil bruge rimelige bestræbelser på at underrette Kunden mindst 60 dage før implementering af en ændring i tjenesten og at give de oplysninger, der kræves for kunden, til at kunne fortsætte med at bruge tjenesten.

Misligholdelse

Aftaler, som indgås på særlige og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med OQ. Enhver gældende aftale kan kun godkendes, hvis der foreligger en underskrevet, skriftlig aftale eller godkendelse pr. E-mail mellem OQ og den involverede modpart.

Adresseændringer og andre ændringer i kundens forhold

Kunden skal straks give OQ skriftlig besked, hvis kunden flytter, eller af anden grund ændrer de oprindeligt opgivne oplysninger, herunder fx telefonnummer eller e-mail-adresse.

OQ tilstræber stabil og kontinuerlig adgang til OQs systemer og servere. Ved afbrydelser eller forstyrrelser i OQs elektroniske udstyr fraskriver OQ sig ansvar for tab eller skade som følge heraf. På samme måde fraskriver OQ sig ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives OQs leverandørers forhold.
Ved reparationer, udførelse af vedligehold eller lignende, der kan medføre driftstop, forbeholder OQ sig retten til disse aktiviteter. OQ bestræber sig på at varsle forud for betydelige driftstop via OQ.dk eller pr. mail.
Ved ændringer i 3. parts software, api m.m. der gør at OQ telefonopkaldssporing ikke er funktionsdygtig fraskriver OQ sig ethvert ansvar og tilbagebetaler ingen penge eller godtgørelse.

OQ fralægger sige et hvert ansvar for alle garantier  udtrykkelige eller underforstået, inklusive, men ikke begrænset til garantier for salgbarhed, titler, ikke-overtrædelse og egnethed til et bestemt formål og garantier i forholdet til tredjepartsudstyr, materiale, tjenester eller sofware.

Udelukkelse af erstatning, ansvarsbegrænsning

Brug af ydelsen er for egen risiko. OQ er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i forbindelse med brugen og adgangen til tjenesten.

Under ingen omstændigheder og uden juridisk teori, uanset om der er tale om erstatning, kontrakt eller på anden måde, vil OQ være ansvarlig for kunden for eventuelle indirekte, særlige, tilfældige, følgeskader eller straffe skader af enhver karakter, herunder uden begrænsning skader for tab af goodwill tabt fortjeneste, tabt salg eller forretning, arbejdstop, computerfejl eller fejlfunktion, tabte data eller for alle andre skader eller tab, selvom OQ er blevet underrettet, vidste eller burde have kendskab til muligheden for sådanne skader.

Under ingen omstændigheder og uden nogen juridisk teori, uanset om der er tale om erstatning, kontrakt eller på anden måde, vil OQ være ansvarlig for kunden for eventuelle direkte skader, omkostninger eller forpligtelser, der overstiger de beløb, som kunden har betalt i løbet af de seks måneder forud for hændelsen eller kravet.

Bestemmelserne i dette afsnit tildeler risiciene i henhold til denne aftale mellem parterne, og parterne har påberåbt sig de begrænsninger, der er fastsat heri for at afgøre, om denne aftale skal indgås.

Hver part er en uafhængig aftalepart i udførelsen af hver eneste del af denne aftale. Hver part er eneansvarlig for alle sine medarbejdere og agenter samt dets lønomkostninger og udgifter i forbindelse hermed og for alle krav, forpligtelser eller skader af enhver art, som måtte opstå på grund af dets aktiviteter eller dem af sine medarbejdere eller agenter i udførelsen af denne aftale. Kunden har ikke tilladelse til at forpligte OQ på nogen måde og vil ikke forsøge at gøre det eller medføre, at den har ret til at gøre det.

Forsinkelse

Ved eventuelle forsinkelser fraskriver OQ sig ethvert ansvar herfor.

Databehandleraftale

1. Databehandleraftale
2. I henhold til denne aftale, er klienten Dataansvarlig, mens OQ ApS er Databehandler.

3. Definitioner, som anvendes i denne databehandleraftale, skal have samme betydning, som tilsvarende definitioner har i Forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af Personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EU) 2016/679 (“GDPR”) eller have de betydninger, der ellers er defineret i denne Databehandleraftale.

4. Denne Databehandleraftale er gældende for alle af Databehandlerens nuværende og fremtidige leverancer til den Dataansvarlige.

Personoplysninger kan bestå af følgende elementer:

• Fornavn og efternavn
• Adresse
• E-mail adresse
• CPR-nr.
• Titel
• Telefonnumre
• Billeder
• Medarbejder-nr.

5. Indtil den 24. maj 2018 skal Databehandleren overholde Lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 421 af 31. maj 2000 med ændringer), herunder tilhørende bekendtgørelser.

6. Fra den 25. maj 2018 skal Databehandleren overholde GDPR, herunder anden gældende national dansk lovgivning udstedt i henhold til GDPR eller som tillæg hertil.

7. Eventuelle personoplysninger behandlet i henhold til denne Databehandleraftale er ejet af den Dataansvarlige.

8. Databehandleren forpligter sig til at behandle Personoplysninger på den Dataansvarlige vegne.

9. Databehandleren må kun behandle Personoplysninger efter instruks fra den Dataansvarlige, herunder for så vidt angår overføre Personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, medmindre det kræves i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som Databehandleren er underlagt; i så fald underretter Databehandleren den Dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende lovgivning forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

10. Den Dataansvarlige giver Databehandleren instruks til at behandle Personoplysninger som led i de ydelser, Databehandleren skal levere til den Dataansvarlige i henhold til Serviceaftalen.

11. Den Dataansvarlige kan til enhver tid ændre, tilbagetrække, supplere eller afgive en anden dokumenteret instruks, forudsat at enhver sådan ændring, tilbagetrækning, supplement eller instruks er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

12. I tilfælde af, at den Dataansvarlige ændrer, tilbagetrækker, supplerer eller afgiver en anden instruks, er Databehandleren straks forpligtet til at opfylde sådanne ændringer.

13. Databehandleren har ikke ret til at benytte sig af den Dataansvarliges Personoplysninger, informationer eller andet, til andre formål end til opfyldelse af denne Databehandleraftale.

14. Databehandleren må kun benytte disse oplysninger til historiske, statistiske, videnskabelige formål eller lignende i anonymiseret form.

15. Med forudgående skriftligt samtykke fra den Dataansvarlige, og forudsat at overførslen af data til lande uden for EU/EØS er lovlig, herunder at det pågældende land sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller et andet passende retsgrundlag for dataoverførslen er på plads, må Databehandleren overføre, få adgang til, behandle eller på anden måde gøre personoplysninger tilgængelige i lande uden for EU/EØS.

16. Den Dataansvarlige skal yde bistand til Databehandleren i forbindelse med Databehandlerens behandling af Personoplysninger i henhold til denne Databehandleraftale.

17. Den Dataansvarlige skal overholde enhver forpligtelse til at samarbejde som angivet i aftalen. Hvis Databehandleren anser det for nødvendigt, at den Dataansvarlige pålægges særlige samarbejdsforpligtelser, som ikke er specificeret i denne Databehandleraftale, skal Databehandleren og den Dataansvarlige starte ”god tro” forhandlinger vedrørende sådanne yderligere krav.

18. Databehandleren påtager sig, både i nærværende Databehandleraftales løbetid og efterfølgende, ikke at videregive Fortrolig Information til tredjemand. Denne fortrolighedsforpligtelse skal ikke gælde for oplysninger, (a) som en Part er forpligtet til at videregive i henhold til gældende lov, bestemmelser eller børsregler eller (b) for information, som en Part kan dokumentere, er skabt af Parten selv.

19. Ved “Fortrolig Information” forstås alle oplysninger af teknisk, forretningsmæssig, infrastrukturmæssig eller anden art, uanset om disse oplysninger er dokumenteret, bortset fra oplysninger, der er eller vil blive gjort offentligt tilgængelige på anden vis end ved misligholdelse af nærværende Databehandleraftale, samt alle Personoplysninger.

20. Databehandleren skal sikre, at ansatte og konsulenter, der modtager Fortrolig Information, er forpligtede til at påtage sig en tilsvarende forpligtelse vedrørende Fortrolig Information og samarbejdet i øvrigt i henhold til denne Databehandleraftale.

21. Databehandleren skal i øvrigt påse, at samtlige personer i virksomheden, der har adgang til Personoplysninger, som behandles på vegne af den Dataansvarlige, er bekendt med denne Databehandleraftale og er underlagt denne Databehandleraftales bestemmelser.

22. Databehandleren skal til enhver tid overholde Databehandlerens It-sikkerhedspolitik. Den Dataansvarlige er forpligtet til at holde Databehandleren orienteret i tilfælde af ændringer heri.

23. Databehandleren skal straks rapportere til den Dataansvarlige om enhver udvikling, som i væsentlig grad kan forringe Databehandlerens nuværende eller fremtidige evne til eller muligheder for at opfylde Databehandleraftalen.

24. Databehandleren skal til enhver tid give nationale tilsynsmyndigheder samt den Dataansvarlige nødvendig adgang til og indsigt i Personoplysningerne, som behandles og systemerne, der benyttes. Databehandleren skal yde den nødvendige praktiske bistand ved denne type adgang og indsigt.

25. Databehandleren er bekendt med, at den Dataansvarlige i henhold til gældende lovgivning om Personoplysninger skal påse, at Databehandleren opfylder kravene heri.

26. Databehandleren skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risikoen ved databehandlingen, herunder bl.a. sikre:

a) pseudonymisering og kryptering af Personoplysninger,
b) vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og –tjenester,
c) rettidig genopretning af tilgængeligheden af og adgangen til Personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse,
d) en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed og
e) at oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende lovgivning om Personoplysninger.

27. Databehandleren skal på den Dataansvarliges anmodning give den Dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

28. Databehandleren skal i nødvendigt omfang samarbejde med den Dataansvarlige for at gennemføre – både på tidspunktet for fastlæggelse af midlerne til behandling og på tidspunktet for selve behandlingen – passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som er designet med henblik på effektiv implementering af databeskyttelsesprincipper, såsom dataminimering, og med henblik på integrering af de fornødne garantier i behandlingen for at opfylde kravene i denne Databehandleraftale og i gældende lovgivning om behandling af Personoplysninger og for at beskytte de registreredes rettigheder.

29. Databehandleren skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på gennem standardindstillinger at sikre, at kun Personoplysninger, der er nødvendige til hvert specifikke formål med behandlingen, behandles. Denne forpligtelse gælder den mængde Personoplysninger, der indsamles, og omfanget af Databehandlerens behandling samt Databehandlerens opbevaringsperiode og tilgængelighed. Sådanne foranstaltninger skal navnlig gennem standardindstillinger sikre, at Personoplysninger ikke uden den pågældende fysiske persons indgriben stilles til rådighed for et ubegrænset antal fysiske personer.

30. Databehandleren og, hvis det er relevant, Databehandlerens repræsentant, fører fortegnelser over alle kategorier af behandlingsaktiviteter, der foretages på vegne af den Dataansvarlige, idet fortegnelsen som minimum skal indeholde:

a) navn på og kontaktoplysninger for Databehandleren eller underleverandører, samt, hvis det er relevant, Databehandlerens repræsentant og databeskyttelsesrådgiveren,
b) de kategorier af behandling, der foretages på vegne af den Dataansvarlige,
c) hvor det er relevant, overførsler af Personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, herunder angivelse af dette tredjeland eller denne internationale organisation og dokumentation for passende garantier, og
d) hvis det er muligt, en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

31. Databehandleren samt, hvis det er relevant, Databehandlerens repræsentant, stiller efter anmodning fortegnelserne til rådighed for tilsynsmyndigheden.

32. Hvis en type behandling, navnlig ved brug af nye teknologier og i medfør af sin karakter, omfang, sammenhæng og formål, sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, skal Databehandleren, for den Dataansvarlige, forud for behandlingen foretage en analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse heraf.

33. En sådan konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse er navnlig påkrævet i følgende tilfælde:

a) en systematisk og omfattende vurdering af personlige forhold vedrørende fysiske personer, der er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, og som er grundlag for afgørelser, der har retsvirkning for den fysiske person eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den fysiske person,
b) behandling i stort omfang af særlige kategorier af oplysninger eller af personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser eller
c) systematisk overvågning af et offentligt tilgængeligt område i stort omfang.

34. Databehandleren skal straks rapportere til den Dataansvarlige om enhver udvikling som i væsentlig grad kan forringe Databehandlerens nuværende eller fremtidige evne til eller muligheder for at opfylde Databehandleraftalen.

35. Databehandleren skal stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for den Dataansvarlige til dokumentation for den Dataansvarliges forpligtelser, samt give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, foretaget af den Dataansvarlige i rimeligt omfang.

36. Databehandleren skal til enhver tid give nationale tilsynsmyndigheder samt den Dataansvarlige nødvendig adgang til og indsigt i Personoplysningerne, som behandles og systemerne, der benyttes. Databehandleren skal yde den nødvendige praktiske bistand hertil.

37. Såfremt Databehandleren af en hvilken som helst grund ikke er i stand til at sikre en korrekt behandling af den Dataansvarliges Personoplysninger i overensstemmelse med nærværende Databehandleraftale, skal Databehandleren straks underrette den Dataansvarlige herom.

38. Databehandleren skal bistå den Dataansvarlige i enhver henseende med opfyldelse af den Dataansvarliges forpligtelser til besvarelse af anmodning om udøvelse af den Registreredes rettigheder og opfyldelse af forpligtelser om

a) behandlingssikkerhed,
b) anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden,
c) underretning om brud på persondatasikkerheden til den Registrerede,
d) konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og
e) forudgående høring.

39. Databehandleren skal endvidere bistå den Dataansvarlige i enhver henseende med opfyldelse af den Dataansvarliges forpligtelser til besvarelse af anmodning om udøvelse af den Registreredes rettigheder og opfyldelse af forpligtelser om

a) oplysningspligt ved indsamling af Personoplysninger hos den Registrerede,
b) oplysningspligt, hvis Personoplysninger ikke er indsamlet hos den Registrerede,
c) den Registreredes indsigtsret,
d) ret til berigtigelse,
e) ret til sletning (»retten til at blive glemt«),
f) ret til begrænsning af behandling,
g) underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af Personoplysninger eller begrænsning af behandling,
h) ret til data-portabilitet og
i) ret til indsigelse.
40. I tilfælde af brud på persondatasikkerheden skal Databehandleren uden unødig forsinkelse og senest 24 timer efter kendskab om brud på persondatasikkerheden, underrette den Dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden.

41. Underretningen skal mindst:

a) beskrive karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af Personoplysninger,
b) angive navn på og kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren (DPO) eller et andet kontaktpunkt, hvor yderligere oplysninger kan indhentes,
c) beskrive de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden og
d) beskrive de foranstaltninger, som Databehandleren har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger.

42. Databehandleren dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden, herunder de faktiske omstændigheder ved bruddet på persondatasikkerheden, dets virkninger og de trufne afhjælpende foranstaltninger.

43. Denne dokumentation skal kunne sætte tilsynsmyndigheden i stand til at kontrollere, at den Dataansvarliges underretningsforpligtelse for brud på persondatasikkerheden er overholdt. Hvis Databehandleren anvender en underleverandør til at udføre specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af den Dataansvarlige, pålægges underleverandøren de samme databeskyttelsesforpligtelser, som fremgår af denne Databehandleraftale. Aftaler med underleverandører uden for EU/ EØS skal – inden overførsel – indgås i henhold til EU- Kommissionens afgørelse 2010/87 / EU om standardmodelkontrakter for overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/ EØS, ligesom der skal foretages nødvendige anmeldelser / tilladelser til lokale myndigheder, hvis det kræves.

44. Al kommunikation mellem den Dataansvarlige og underleverandøren skal gå gennem Databehandleren.

45. Databehandleren er forpligtet til at underrette sine underleverandører om bestemmelserne i denne Databehandleraftale.

46. Den Dataansvarlige har ret til på et hvilket som helst tidspunkt med et skriftligt varsel at få udleveret alle de Personoplysninger og informationer herom, som er en del af Databehandleraftalen og som tilhører den Dataansvarlige, på et almindeligt anerkendt maskinlæsbart medie. De pågældende Personoplysninger og informationer skal udleveres efter den Dataansvarliges nærmere rimelige anvisning. Værktøjer til at foretage dataudtræk skal gøres tilgængelige for den Dataansvarlige.

47. Ved Databehandleraftalens ophør er den Dataansvarlige berettiget til at få udleveret alle de Personoplysninger og informationer, Databehandleraftalen omfatter, uanset årsagen til Databehandleraftalens ophør. Denne forpligtelse gælder tillige i en periode på op til 3 måneder efter denne Databehandleraftales ophør.

48. Udlevering af Personoplysninger og informationer må kun ske til den Dataansvarlige og/eller til en af den Dataansvarlige udpeget tredjemand.

49. Databehandleren skal efter den Dataansvarliges forudgående skriftlige anvisninger slette Personoplysninger eller informationer af enhver art, der er kommet i Databehandlerens besiddelse i medfør af Databehandleraftalen.

50. Dataansvarlige indestår for, at denne forud for fremsendelse af personoplysninger til Databehandler, har indhentet den Registreredes samtykke til databehandlingen af Personoplysningerne, samt at Databehandler lovligt kan behandle de modtagne Personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis og såfremt der er meddelt begrænsninger i samtykket, eller den registrerede efterfølgende tilbagekalder sit samtykke, er Dataansvarlig forpligtet til straks at underrette Databehandler herom.

51. Databehandlerens udlæg i forbindelse med indsamling, opbevaring samt anvendelse af Personoplysninger og dokumenter efter instruks fra den Dataansvarlige afholdes af den Dataansvarlige.

52. Databehandlerens omkostninger i enhver henseende, herunder omkostninger til revision, inspektion, og løbende iværksættelse af foranstaltninger i henhold til gældende lovgivning og til opfyldelse af Databehandlerens forpligtelser i henhold til denne Databehandleraftale, afholdes af den Dataansvarlige. Databehandleren kan kræve særskilt betaling for de omkostninger, som er beskrevet i denne Databehandleraftale. Disse omkostninger skal betales af den Dataansvarlige, inden Databehandler bliver forpligtet til at udføre de i databehandleren anførte opgaver.

53. Databehandleren er i intet tilfælde – uanset omstændighederne
– ansvarlig for den Dataansvarliges indirekte tab, herunder tab med baggrund i forventet fortjeneste, tab eller rekonstruktion af data og eventuelle bødekrav.

54. Erstatning for fejl og mangler, forsinket levering eller anden misligholdelse fra Databehandleren eller Databehandlerens underleverandører, kan aldrig overstige den samlede ordresum, ekskl. moms, for den ordre som relaterer sig til den konkrete skade eller ansvar.

55. Databehandleraftalen ophører samtidig med ophør af denne aftale.

56. Den Dataansvarlige er til enhver tid berettiget til at suspendere databehandling under denne Databehandleraftale. Dette vil dog medføre en øjeblikkelig standsning af alle den Dataansvarliges sager.

57. Ved Databehandleraftalens ophør skal Databehandler loyalt og hurtigst mulig medvirke til, at Personoplysninger og al information omfattet af Databehandleraftalen overføres til anden leverandør eller tilbageføres til den Dataansvarlige. Databehandleren skal levere de aftalte ydelser indtil endelig overførsel har fundet sted.

58. Hvis en ændring af gældende databeskyttelseslovgivning kræver, at Databehandleren

a. underskriver yderligere dokumentation eller
b. gennemfører supplerende tekniske og organisatoriske foranstaltninger eller
c. accepterer yderligere forpligtelser i forhold til dem, der er angivet i denne Databehandleraftale, og et sådant krav nævnt i (a) – (c) ovenfor medfører yderligere omkostninger eller risici for Databehandleren, er parterne enige om at forhandle i ”god tro” for en rimelig justering af eventuelle gebyrer.

59. Ingen af Parterne er ansvarlig for nogen handling eller undladelse af at træffe foranstaltninger, i det omfang, sådan handling eller et sådant svigt begrundes i årsager udenfor en Parts rimelig kontrol, herunder, og uden begrænsning, i tilfælde af krig, uroligheder, force majeure, general strejke , forstyrrelser i det offentlige telenet, forstyrrelser af Den Dataansvarliges internetforbindelse eller lignende begivenheder, men kun hvis den pågældende Part ikke kunne have forudset begivenheden på tidspunktet for antagelsen af forpligtelsen. Så længe en sådan begivenhed effektivt forhindrer en Part i at udføre den pågældende forpligtelse, skal denne suspenderes, indtil der ikke længere eksisterer en sådan forhindring.

Fejl

Ved tab og skade som følge af fejl ved indtastning foretaget af kunden eller foretaget af OQ fraskriver OQ sig ethvert ansvar herfor.
 Desuden fraskriver OQ sig ethvert ansvar på fejl og funktionalitetsproblemer der måtte komme fra kendens hjemmeside – F.eks. oppetid, browser funktionaliteter, applikationer og anden indflydelse der måtte komme.

Force Majeure

OQ fraskriver sig ansvar for force majeure-forhold, det vil sige forhold, der ligger uden for OQs kontrol, og som OQ ikke burde have taget i betragtning ved indgåelse af aftalen.

OQ forpligtelser må ikke anses for at være i strid med denne aftale eller for overtrædelse af enhver underforstået garanti eller anden forpligtelse for ethvert mislykket resultat i forbindelse med omstændigheder uden for dens rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, brand, oversvømmelse, Storm, strejke, lockout eller andre arbejdsproblemer, oprør, krig, oprør, ulykke eller andre Guds handlinger.

Gennemføres andre ændringer sker dette enten ved udsendelse af faktura til kunden eller ved ændring af disse standardvilkår på OQs hjemmeside. Ændringerne træder da i kraft 8 dage efter offentliggørelsen.

Ophavsret

Ophavsretten til OQs ydelse telefon-opkaldssporing, samt tilknyttede telefonnumre, systemer m.m. – tilfalder ikke kunden.
Det er forbudt at anvende disse på anden led end leveret, uden OQs skriftlige samtykke.

Overførbarhed: Retten til at bruge ydelsen og få adgang til kontoen kan ikke overdrages, underlicenseres og må ikke sælges, lejes eller timeshares, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i en anden aftale med OQ. OQ kan til enhver tid overdrage denne aftale helt eller delvist med eller uden varsel.

Fortsættes aftalen endnu en periode
faktureres efter listepris, som fremgår af godkendt tilbud, faktura eller hjemmesiden, uanset rabat givet ved indgåelse af aftalen, med mindre andet er anført kontrakten. For at imødegå tiltagende tekniske udfordringer samt sikre et vedvarende højt serviceniveau, reguleres prisen for ydelser årligt uden varsel med en stigning på 3%.

OQ kan ændre en del af gebyrerne ved at meddele kunderne om ændringen. Sådanne ændringer træder i kraft i begyndelsen af den næste aftaleperiode.

I forbindelse med ydelse af f.eks. support og services, herunder f.eks. genoprettelse af telefonsporing-script på kundens hjemmeside, support til kunden m.m. –  forbeholder OQ sig ret til at opkræve ekstrabetaling.
Ekspeditionsgebyr på 99 kr. pålægges samtlige fakturaer. Skyldige beløb skal betales senest 8 dage fra fakturadato (forfaldsdagen).
 Reglerne om rykkergebyrer og lignende følger af bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v., § 9b, stk. 2. OQ forbeholder sig retten til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder OQ sig retten til at lukke adgang til alle ydelser leveret af OQ , indtil OQs tilgodehavende er betalt fuldt og helt.

Tavshedspligt

1.1 Der er mellem parterne aftalt en gensidig og ufravigelig tavshedspligt vedrørende alle elementer af partnernes samarbejde. En hver uoverensstemmelse mellem partnerne skal løses diskret, og det er derfor begge parter forbudt offentligt at redegøre for omstændigheder der direkte eller indirekte er en følge af det samarbejde, som denne kontrakt ligger til grund for. Denne tavshedspligt omfatter en hver negativ offentlig omtale af den anden part eller af samarbejdet, uanset i hvilken form denne er fremsat og offentliggjort.

1.2 Der er mellem parterne aftalt en gensidig konventionalbod på kr. 5.000,00 pr. dag, hvor et brud omfattet af pkt. 1.1 er offentligt tilgængelig, online eller anden vis. Der skal betales konventionalbod fra den første dage bruddet på tavshedspligten er offentliggjort, og indtil denne igen er fjernet, begge dage inklusiv. Såfremt der er sket mere end ét brud, eller såfremt det samme brud er offentliggjort flere forskellige steder, beregnes der konventionalbod for hvert brud individuelt.

1.3 Der er for spørgsmålet om tavshedspligten og betalingen af konventionalbod irrelevant, om indholdet af bruddet på tavshedspligten er faktuelt korrekt.

Værneting

Eventuelle tvister mellem parterne afgøres ved Retten i Glostrup eller Københavns Byret.


CookieAutomation ApS
Birkedommervej 29 – 3. Sal
2400 København NV.
Danmark

Tel. 71 990 900 – kundeservice@cookieautomation.com • www.cookieautomation.com

Handelsbetingelser/standardvilkår gældende pr. 5. januar 2024. (Opdateret 19. Marts 2024)

Punkt 1: Scriptlevering: Cookieautomation ApS (herefter benævnt “Cookieautomation”) leverer et Cookie script, som ved levering sikrer overholdelse af cookiebekendtgørelsen (se punkt4) ved at informere og indhente brugerens samtykke gennem en tydelig cookie-banner. På den måde kan din hjemmeside fungere som en imødekommende vært og levere en personlig onlineoplevelse for dine besøgende.

Punkt 2: Servicevilkår: Læs venligst disse servicevilkår omhyggeligt, før du bruger tjenesterne. Køb eller brug af CookieScript-produkter eller -tjenester indebærer, at brugeren/kunden har læst og accepteret disse servicevilkår og ved accept af tilsendte tilbud/aftale via e-mail. Cookieautomation forbeholder sig retten til at ændre eller modificere de nuværende servicevilkår uden forudgående varsel. CookieScript-tjenesterne giver dig mulighed for at vise en pop-up-meddelelsesboks (“Pop-up”), der kan bruges på din hjemmeside til forskellige formål. Den kan bruges til at informere dine hjemmesidebesøgende (“slutbrugere”) om din hjemmesides privatlivspolitik og brug af cookies.

Punkt 3: Kundens ansvar: Cookieautomation er kun tjenesteudbyder, og det er kundens eget ansvar at sikre korrekte indstillinger og implementering af Cookie scriptet på kundens hjemmeside, hvis kunden bruger det for at overholde en bestemt lov udover den danske cookiebekendtgørelse, reguleringer eller direktiver, herunder, men ikke begrænset til EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og EU’s ePrivacy-direktiv.

Punkt 4: Produktansvar: Cookieautomation.com påtager sig ansvaret for at sikre, at vores produkt overholder Digitaliseringsstyrelsens retningslinjer i deres Vejledning til Cookiebekendtgørelsen (VEJ nr 10189). For at Cookieautomation.com’s kan opretholde deres ansvar skal kunden følge nedestående krav:

  • Kunden skal videresende eventuelle skrivelser fra Digitaliseringsstyrelsen inden for 5 hverdage efter modtagelse.
  • Inden for samme tidsramme på 5 hverdage fra modtagelse af Digitaliseringsstyrelsens skrivelse, skal kunden yderligere fremsende en korrekt underskrevet fuldmagt til Cookieautomation.com. Fuldmagten skal tydeligt angive, at Cookieautomation.com har ret til at kommunikere med Digitaliseringsstyrelsen på kundens vegne.
  • Scriptet og cookiebanneret skal forblive uændret efter installationen for at opretholde Cookieautomation.com’s ansvar. Eventuelle ændringer fra kundens side vil føre til bortfald af dette ansvar.

Punkt 5: Support og Vedligeholdelse: Cookieautomation står for support via telefon og e-mail. Cookieautomation er ikke ansvarlig for opdateringer eller vedligeholdelse af tredjeparts softwareprodukt og cookietjenester. Enhver sådan anmodning skal rettes direkte til produktets leverandør i overensstemmelse med deres vilkår og betingelser.

Punkt 6: Kompatibilitet: Cookieautomation kan ikke garantere kompatibilitet med andre software eller systemer, medmindre det udtrykkeligt er angivet. Det er brugerens ansvar at sikre, at det tredjeparts produkt fungerer korrekt i deres specifikke miljø.

Punkt 7: Dataansvar: Ethvert datatab, korruption, konflikt eller anden skade på brugerens data forårsaget af tredjeparts software er uden for Cookieautomations kontrol, og Cookieautomation er ikke ansvarlige for sådanne hændelser.

Punkt 8: Ændringer og opdateringer: Leverandøren af tredjeparts softwareprodukt kan foretage ændringer eller opdateringer uden varsel. Det er brugerens ansvar at holde sig opdateret om ændringer og sikre, at de er kompatible med deres behov.

Punkt 9: Juridisk ansvar og overholdelse: I tilfælde af ændring i lovgivning, herunder EU-regulering og cookiebekendtgørelsen, de i medfør af dennes udstedte regler og tilladelser, samt ved pålæg fra myndighederne om ændring af et eller flere vilkår i aftalen, kan Leverandøren med øjeblikkelig virkning ændre rettigheder, forpligtelser og produktansvar (Punkt 4) ifølge Aftalen, uden at kunden herved har krav på erstatning eller godtgørelse af nogen art.

Punkt 10: Anvendelse: Disse handelsbetingelser anvendes i alle forhold mellem Cookieautomation og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cookieautomation leverer løsninger inden for cookiehåndtering og samtykkeadministration til kundens hjemmeside. Kunden kan være en virksomhed, en organisation eller enkeltpersoner, der administrerer en hjemmeside.

Punkt 11: Bestilling: Bestillinger skal foretages via Cookieautomations hjemmeside eller ved direkte henvendelse til Cookieautomations salgsteam. Kunden skal angive alle relevante oplysninger, herunder kontaktoplysninger, hjemmesideadresse og eventuelle specifikke krav til løsningen.

Punkt 12: Priser og betaling: Priser for Cookieautomations tjenester er angivet på hjemmesiden eller i tilbudsmateriale og kan ændres uden forudgående varsel. Kunden forpligter sig til at betale den angivne pris for den valgte tjeneste i overensstemmelse med Cookieautomations faktureringsbetingelser.

Punkt 13: Levering: Cookieautomations tjenester leveres elektronisk via internettet. Efter køb vil kunden modtage instruktioner til implementering af Cookie-scriptet på deres hjemmeside. Leveringstiden kan variere afhængigt af kundens valgte tjeneste og tekniske krav.

Punkt 14: Fortrolighed: Begge parter forpligter sig til at behandle fortrolige oplysninger og data i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og ikke videregive eller dele sådanne oplysninger uden tilladelse fra den anden part.

Punkt 15: Ophavsret og ejendomsret: Cookieautomations tjenester og alle tilknyttede immaterielle rettigheder forbliver ejendom af Cookieautomation. Kunden får en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til at bruge tjenesterne i overensstemmelse med disse handelsbetingelser.

Punkt 16: Ansvarsbegrænsning: Cookieautomation påtager sig intet ansvar for direkte, indirekte eller følgeskader, der opstår som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge tjenesterne, inklusive tab af data, driftsafbrydelser eller økonomiske tab.

Punkt 17: Force majeure: Cookieautomation er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af forpligtelser i tilfælde af force majeure-hændelser, herunder naturkatastrofer, krig, terrorhandlinger eller lignende begivenheder uden for Cookieautomations kontrol.

Punkt 18: Tvister og lovvalg: Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst gennem forhandlinger. Hvis en løsning ikke kan opnås, skal tvisten afgøres i henhold til dansk ret ved de danske domstole med Københavns Byret som værneting.

Punkt 19: Accept: Ved at acceptere disse handelsbetingelser bekræfter kunden, at de har læst, forstået og accepteret vilkårene for brug af Cookieautomations tjenester. Handelsbetingelserne udgør hele aftalen mellem parterne og erstatter eventuelle tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler.

For yderligere spørgsmål eller support er du velkommen til at kontakte Cookieautomations kundeservice.

Punkt 20: Anvendelse: Anvendelse Disse handelsbetingelser anvendes i alle forhold mellem Cookieautomation og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cookieautomation leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder virksomheder, offentlige myndigheder, foreninger og sammenslutninger mv., men ikke til forbrugere.

Punkt 21: Information og markedsføring: Kunden vil modtage nyhedsbreve via e-mail, som indeholder information om aktuelle tilbud, nye produkter, nye services, nye standard betingelser og vilkår, varslinger om vedligeholdelse med mere.

Punkt 22: Ydelsen: Vi leverer et Cookie script, som sikrer overholdelse af privatlivspolitikken ved at informere og indhente brugerens samtykke gennem en tydelig cookie-banner. På den måde kan din hjemmeside fungere som en imødekommende vært og levere en personlig onlineoplevelse for dine besøgende.

Punkt 23: Support: Vederlagsfri telefon eller e-mail kundeservice i opstarten og i rimeligt omfang.

Punkt 24: Aftalens indgåelse: Aftalen mellem parterne indgås online. Godkendelse fra kunden sker via e-mailkorrespondance. Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR nummer samt e-mail adresse. Ydelsens varighed fremgår af, den af kunden, godkendte aftale og disse handelsbetingelser. Aftalen træder i kraft på den dato, hvor aftalen er indgået, og fortsætter til den opsiges med et opsigelsesvarsel som fremgår i aftalen. Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Hvis en aftale opsiges, medfører dette at Kunden ikke kan benytte ydelsen.

Punkt 25: Implementering af script: Kundens modtagelse af script til implementeringen af Cookie Script/Banner vil finde sted senest syv dage efter betaling. Cookieautomation kan være behjælpelig, i samarbejde med kunden om at rådgive om implementering, og Cookieautomation forbeholder sig ret til at frasige sig en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret eller krediteret et passende beløb af allerede fakturerede beløb.

Punkt 26: Betalingsbetingelser: Alle priser er i danske kroner ekskl. moms, ændringer i udgifter som valutakurser, forsikringer, indkøbspriser, nettoprisindekset gør det muligt for Cookieautomation at ændre priserne således at Cookieautomation stille uændret. Cookieautomation varsler eventuelle væsentlige ændringer af priser og vilkår på skrift (post, email eller faktura) med en måneds varsel. Den totale ydelse betales ratevis i aftaleperioden. Første rate vil blive opkrævet den dag, kunden indgår aftale med Cookieautomation. Periode for ratebetaling fremgår af den godkendte aftale. Ratebetaling falder enten månedsvis eller årlig. Alle Cookieautomations ydelser betales med elektronisk betalingskort. Det er en forudsætning for aftalen at kunden har et gyldigt kreditkort (MasterCard, Visa/Dankort,) i hele aftaleperiodens varighed. Da ydelsen udelukkende udbydes digitalt til erhvervsdrivende og virksomheder, tilbydes der ikke refundering eller 14 dages fortrydelsesret. Faktura for betaling bliver fremsendt på email.

Punkt 27: Købsforløb: Kunden modtager en email med aftalte ordre. Ordren indeholder ordrenummer og en entydig beskrivelse af varer/tjenesteydelser samt prisen. Kunden godkender ordre ved klik på knappen “Godkend” i email. (kunden modtager email med bekræftelse på godkendelse af ordre.) Kunden bliver samtidig sendt over til betalingsvindue hos på internettet, der indeholder: Ordrenummer (fastlåst) Totalbeløbet inkl. alle omkostninger (fastlåst) Forretningens navn Kunden skal aktivt acceptere handelsbetingelserne via et flueben. Ved klik på betalingsknap “Gå til betaling” åbnes betalingstransaktionen i et vindue hos DIBS Payment Services A/S, hvor kunden indtaster sine kortoplysninger og godkender betalingen. Kundens betalingskortoplysninger registreres og opbevares af en tredjepart, der er godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI). Kunden vil nu modtage faktura i PDF for køb på email.

28: Perioder for ratebetaling: Cookieautomation trækker så vidt muligt betaling på den første dag i hver periode for ratebetaling. Alle rater for ydelser afregnes forud, desuden afregnes udestående forbrugsydelser bagud for foregående periode. I visse tilfælde vil bagudbetalte forbrugsydelser afregnes mere end en rateperiode forsinket, hvis for eksempel de underliggende informationer ikke er modtaget af Cookieautomation i tide til at indgå i en given afregning, en situation der kan forekomme bl.a. ved data der overstiger abonnements data grænsen.  Denne data kan Cookieautomation i nogle tilfælde modtage forsinket og derved vil kunden forbrugsdata blive faktureret forsinket.

Når aftalen indgås trækkes første ratebetaling straks, i dette tilfælde vil der afregnes et partielt ratebeløb svarende proportionalt til tilbageværende tid i den i gangværende aftaleperiode.

Ved alle betalinger fremsendes faktura til Kunden via e-mail. Aktuelle og historiske fakturaer kan desuden udleveres af Cookieautomation ved at kontakte Cookieautomations kundeservice.

Ved manglende indbetaling med betalingskort ved godkendelse af en aftale, forebeholder Cookieautomation sig rettet, til at foretage fakturering med 8 dages betaling fra indgåelse godkendelse af aftalen. Kunden er forpligtet til at betale det fuldefakturabeløb, uanset om levering er sket eller ej. Sker dette ikke overgår faktura til retslig inkasso efter dansk gældende lov.
Faktura fremsendes på den e-mail der står på godkendte tilbud.

Såfremt betalingskort er udløbet, spærret eller fejl, vil kunden få tilsendt en email, hvor nyt betalingskort data skal indtastes. Dette skal ske inden 2 dage fra fejlrapportering.
Hvis en transaktion fra Kundens betalingskort stadig ikke kan gennemføres, forbeholder Cookieautomation sig ret til at suspendere den berørte ydelse. Cookieautomation har desuden ret til at fremsende sagen til inkasso.

Punkt 29: Opsigelse: Ved opsigelse slettes alle kundens data og betalingsoplysninger til udgang af en opsigelseperiode.
Aftalen er gældende for den periode, der er anført på godkendt tilbud. Aftalen fortsætter automatisk med samme periode (3, 12, 24 eller 36 måneder) som anført i godkendt tilbud, hvis Cookieautomation ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen, skal dette ske pr. mail (opsigelse@cookieautomation.com) eller anbefalet brev senest to måneder (60 Dage) før udløbet af en aftaleperiode. For månedligt abonnement kan opsigelse ske til udgangen af en måned pr. mail (opsigelse@cookieautomation.com). Eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke. Ved opsigelse bliver ydelsen deaktiveret. Der kan aldrig ske en overdragelse af disse ophavsrettigheder til tredje mand. Det er ene og alene Cookieautomations ejendom.
Ønsker Cookieautomation at lukke/opsige deres produkter, specielle aftaler eller særtjenester, kan Cookieautomation opsige aftalen. Forudbetalt beløb vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt. Fra Cookieautomation’s side kan aftaler til enhver tid opsiges med 15 dages varsel. På opsigelsesdatoen ophører alle parternes rettigheder og forpligtelser.
Cookieautomation forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. Dog er Cookieautomation berettiget til at udlevere oplysninger om kundens forhold til et af IT-Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af internettet, ifølge Dansk lovgivning.
Oplysningerne fra det statistiske materiale, der indsamles i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Især skal det bemærkes, at på et tidspunkt vil det ikke være, at kunden oplysninger eller data, til tredjemand, således at kunden kan identificeres.
Cookieautomation forbeholder sig ret til at bruge kundens oplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og markedføringsøjemed.

Punkt 30: Misligholdelse: Aftaler, som indgås på særlige og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med Cookieautomation. Enhver gældende aftale kan kun godkendes, hvis der foreligger en underskrevet, skriftlig aftale eller godkendelse pr. E-mail mellem Cookieautomation og den involverede modpart.

Punkt 31: Adresseændringer og andre ændringer i kundens forhold: Kunden skal straks give Cookieautomation skriftlig besked, hvis kunden flytter, eller af anden grund ændrer de oprindeligt opgivne oplysninger, herunder fx telefonnummer eller e-mail-adresse.Cookieautomation tilstræber stabil og kontinuerlig adgang til Cookieautomations systemer og servere. Ved afbrydelser eller forstyrrelser i Cookieautomations elektroniske udstyr fraskriver Cookieautomation sig ansvar for tab eller skade som følge heraf. På samme måde fraskriver Cookieautomation sig ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives Cookieautomations leverandørers forhold.
Ved reparationer, udførelse af vedligehold eller lignende, der kan medføre driftstop, forbeholder Cookieautomation sig retten til disse aktiviteter. Cookieautomation bestræber sig på at varsle forud for betydelige driftstop via Cookieautomation.dk eller pr. mail.
Ved ændringer i 3. parts software, api m.m. der gør at Cookieautomation telefonopkaldssporing ikke er funktionsdygtig fraskriver Cookieautomation sig ethvert ansvar og tilbagebetaler ingen penge eller godtgørelse.Cookieautomation fralægger sige et hvert ansvar for alle garantier  udtrykkelige eller underforstået, inklusive, men ikke begrænset til garantier for salgsbarhed, titler, ikke-overtrædelse og egnethed til et bestemt formål og garantier i forholdet til tredjepartsudstyr, materiale, tjenester eller software.

Punkt 32: Udelukkelse af erstatning, ansvarsbegrænsning:  Brug af ydelsen er for egen risiko. Cookieautomation er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i forbindelse med brugen og adgangen til tjenesten.Under ingen omstændigheder og uden juridisk teori, uanset om der er tale om erstatning, kontrakt eller på anden måde, vil Cookieautomation være ansvarlig for kunden for eventuelle indirekte, særlige, tilfældige, følgeskader eller straffe skader af enhver karakter, herunder uden begrænsning skader for tab af goodwill tabt fortjeneste, tabt salg eller forretning, arbejdstop, computerfejl eller fejlfunktion, tabte data eller for alle andre skader eller tab, selvom Cookieautomation er blevet underrettet, vidste eller burde have kendskab til muligheden for sådanne skader.Under ingen omstændigheder og uden nogen juridisk teori, uanset om der er tale om erstatning, kontrakt eller på anden måde, vil Cookieautomation være ansvarlig for kunden for eventuelle direkte skader, omkostninger eller forpligtelser, der overstiger de beløb, som kunden har betalt i løbet af de seks måneder forud for hændelsen eller kravet. Bestemmelserne i dette afsnit tildeler risiciene i henhold til denne aftale mellem parterne, og parterne har påberåbt sig de begrænsninger, der er fastsat heri for at afgøre, om denne aftale skal indgås.  Hver part er en uafhængig aftalepart i udførelsen af hver eneste del af denne aftale. Hver part er eneansvarlig for alle sine medarbejdere og agenter samt dets lønomkostninger og udgifter i forbindelse hermed og for alle krav, forpligtelser eller skader af enhver art, som måtte opstå på grund af dets aktiviteter eller dem af sine medarbejdere eller agenter i udførelsen af denne aftale. Kunden har ikke tilladelse til at forpligte Cookieautomation på nogen måde og vil ikke forsøge at gøre det eller medføre, at den har ret til at gøre det.

Punkt 33: Forsinkelse: Ved eventuelle forsinkelser fraskriver Cookieautomation sig ethvert ansvar herfor.

Punkt 34: Fejl: Ved tab og skade som følge af fejl ved indtastning foretaget af kunden eller foretaget af Cookieautomation fraskriver Cookieautomation sig ethvert ansvar herfor.
Desuden fraskriver Cookieautomation sig ethvert ansvar på fejl og funktionalitetsproblemer der måtte komme fra kundens hjemmeside – F.eks. oppetid, browser funktionaliteter, applikationer og anden indflydelse der måtte komme.  Cookieautomation forhandler og leverer CookieScript-tjenesterne fra tredjepartsleverandør. Disse servicevilkår samlet med tredjeparts privatlivspolitik,som findes her og gælder for alle brugere af tjenesterne. Hvis du bruger tjenesterne på vegne af en enhed, organisation eller virksomhed, erklærer og garanterer du, at du har myndighed til at binde en sådan organisation til disse servicevilkår, og du accepterer at være bundet af.

Punkt 35: Aftaleperiode:  Fortsættes aftalen endnu en periode faktureres efter listepris, som fremgår af godkendt tilbud, faktura eller hjemmesiden, uanset rabat givet ved indgåelse af aftalen, med mindre andet er anført kontrakten. For at imødegå tiltagende tekniske udfordringer samt sikre et vedvarende højt serviceniveau, reguleres prisen for ydelser årligt uden varsel med en stigning på 3%.
Cookieautomation kan ændre en del af gebyrerne ved at meddele kunderne om ændringen. Sådanne ændringer træder i kraft i begyndelsen af den næste aftaleperiode.
I forbindelse med ydelse af f.eks. support og services, herunder f.eks. genoprettelse af cookie-script på kundens hjemmeside, support til kunden m.m. –  forbeholder Cookieautomation sig ret til at opkræve ekstrabetaling.
Ekspeditionsgebyr på 99 kr. pålægges samtlige fakturaer. Skyldige beløb skal betales senest 8 dage fra fakturadato (forfaldsdagen).
Reglerne om rykkergebyrer og lignende følger af bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v., § 9b, stk. 2. Cookieautomation forbeholder sig retten til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder Cookieautomation sig retten til at lukke adgang til alle ydelser leveret af Cookieautomation, indtil Cookieautomations tilgodehavende er betalt fuldt og helt.

Punkt 37: Tavshedspligt:  Der er mellem parterne aftalt en gensidig og ufravigelig tavshedspligt vedrørende alle elementer af partnernes samarbejde. En hver uoverensstemmelse mellem partnerne skal løses diskret, og det er derfor begge parter forbudt offentligt at redegøre for omstændigheder der direkte eller indirekte er en følge af det samarbejde, som denne kontrakt ligger til grund for. Denne tavshedspligt omfatter en hver negativ offentlig omtale af den anden part eller af samarbejdet, uanset i hvilken form denne er fremsat og offentliggjort.  Der er mellem parterne aftalt en gensidig konventionalbod på kr. 5.000,00 pr. dag, hvor et brud omfattet af pkt. 1.1 er offentligt tilgængelig, online eller anden vis. Der skal betales konventionalbod fra den første dage bruddet på tavshedspligten er offentliggjort, og indtil denne igen er fjernet, begge dage inklusiv. Såfremt der er sket mere end ét brud, eller såfremt det samme brud er offentliggjort flere forskellige steder, beregnes der konventionalbod for hvert brud individuelt.  Der er for spørgsmålet om tavshedspligten og betalingen af konventionalbod irrelevant, om indholdet af bruddet på tavshedspligten er faktuelt korrekt.